Imprint

Imprint

Imprint

Discovery Ventures Management GmbH
Kollwitzstraße 51
10405 Berlin
Deutschland / Germany

Discovery Ventures Management GmbH
Kollwitzstraße 51
10405 Berlin
Deutschland / Germany

Discovery Ventures Management GmbH
Kollwitzstraße 51
10405 Berlin
Deutschland / Germany

legal@discovery-ventures.com

legal@discovery-ventures.com

legal@discovery-ventures.com

Geschäftsführer / Managing Directors:
Dr. Jan Deepen
Stefan Jeschonnek

Geschäftsführer / Managing Directors:
Dr. Jan Deepen
Stefan Jeschonnek

Geschäftsführer / Managing Directors:
Dr. Jan Deepen
Stefan Jeschonnek

Amtsgericht / Local Court of Charlottenburg:
Register-Nr. HRB 172725 B

Amtsgericht / Local Court of Charlottenburg:
Register-Nr. HRB 172725 B

Amtsgericht / Local Court of Charlottenburg:
Register-Nr. HRB 172725 B

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer / VAT Identification Number:
DE309027358

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer / VAT Identification Number:
DE309027358

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer / VAT Identification Number:
DE309027358